HTTP 404 未找到
 • 课程时间表
 • 课程费用表
 • 组装网络  9:30-11:00/13:30-15:00
 • 主板      10:30-12:00/13:30-15:00
 • 笔记本    9:30-11:00/13:30-15:00
 • 硬盘      9:30-11:00/13:30-15:00
 • 显示器    9:30-11:00/13:30-15:00
 • 打印机    9:30-11:00/13:30-15:00
 • 复印机    9:30-11:00/13:30-15:00
 • *其余全为实操时间(周一至周六)
 • 组装与网络         2200元
 • 主板维修培训       2000元
 • 笔记本维修培训     3800元
 • 硬盘及数据恢复培训 2300元
 • 显示器维修培训     2000元
 • 打印机维修培训     2000元
 • 复印机维修培训     2000元